Kênh thông tin và tư vấn
từ ISG

Tuyên bố miễn trách nhiệm
Mọi thông tin ISG cung cấp dựa trên những nguồn đáng tin cậy, nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các kênh thông tin này như một nguồn tham khảo trước khi ra quyết định. ISG sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong các kênh tư vấn này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.